انتظاراز قرآن در تفسیرهای قرن اخیر
42 بازدید
محل نشر: مجله پژوهش های قرآنی، ویژه نامه تفاسیر قرن چهاردهم، شماره 7و 8
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی